Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. BLUM - Průmyslová elektronika s.r.o. (dále jen prodávající) prodává výrobky a služby na základě dodacích a platebních podmínek uvedených v následujících odstavcích; odlišné obchodní podmínky mohou být stanoveny pouze po vzájemné dohodě
s písemným souhlasem obou stran.

1.2. Prodávající je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě (oddíl C, vložka 24564) a registrován
k plátcovství daně z přidané hodnoty u FÚ v Opavě.
 

2. Nabídky, ceníky

2.1. Nabídky a ceníky prodávajícího jsou platné po dobu uvedenou a ceny mohou být ve výjimečných případech upravovány
i v období jejich platnosti.

2.2. Informace uvedené v obchodních a technických materiálech jsou informativní a ze strany kupujícího nevymahatelné. Jediným relevantním dokladem jsou závazné písemné nabídky prodávajícího.

2.3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit technické parametry výrobku v zájmu zlepšení jeho vlastností bez předchozího písemného oznámení. Prodávající nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.
 

3. Dodací podmínky

3.1. Termín dodání je prodávajícím stanoven podle jeho nejlepšího vědomí při potvrzení zakázky.

3.2. Pokud nebude sjednaný dodací termín dodržen, je prodávající oprávněn zboží dodat v přiměřeném náhradním termínu
i po uplynutí sjednané doby. Tento nový termín prodávající projedná s kupujícím.

3.3. V případě, že termín dodání není dodržen z důvodu kupujícího (opožděné předání všech příloh objednávky, technických specifikací, pozdní úhrada zálohové faktury apod.), je prodávající oprávněn určit termín náhradní.

3.4. Zboží je považováno za dodané předáním prvnímu veřejnému přepravci; smluvní strany se mohou dohodnout na dodání zboží osobním odběrem. Veřejným přepravcem se rozumí fyzická či právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je provozování dopravy, spedice či pošty.

3.5. Stávky, výluky (i u dodavatelů prodávajícího) a jiné případy vyšší moci zprošťují prodávajícího po dobu jejich trvání plnění převzaté smluvní povinnosti; musí však být oznámeny kupujícímu.

3.6. Prodávající si vyhrazuje právo dodávky po částech.
 

4. Přechod vlastnictví ke zboží

4.1. Prodávající si vyhrazuje vlastnictví zboží až do jeho úplného zaplacení včetně vyplývajích pokut, náhrad škody, penále apod.

4.2. V případě prodlení platby nebo jiném podstatném porušení závazků kupujícím je prodávající oprávněn vymáhat dodané zboží s výhradou vlastnictví zpět. Tento odstavec nepozbývá platnosti ani při částečné úhradě dodávky.

4.3. Nebezpečí za škody způsobené na zboží přechází na stranu kupujícího dodáním ve smyslu odstavce 3.4.
 

5. Cena

5.1. Účtované ceny jsou smluvní a rozumí se netto pro dodávky ze skladu prodávajícího.

5.2. Expediční náklady (balné a přepravné, popř. celní náklady) jsou účtovány zvlášť.

5.3. Slevy nejsou poskytovány, pokud nejsou předchozí faktury uhrazeny v termínu.
 

6. Cenová doložka

6.1. Cena sjednaná jako smluvní může být prodávajícím jednostranně dodatečně upravena v návaznosti na růst výrobních nákladů v důsledku zvýšení cen subdodavatelů v období od uzavření kupní smlouvy do termínu dodání.
 

7. Platby

7.1. Platby musí být uhrazeny v termínu splatnosti ve smyslu §339 OZ, tzn. částka musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději ke dni splatnosti. Faktury jsou vystavovány se 10-denní splatností, není-li domluveno jinak.

7.2. Není-li platba provedena ve smyslu odstavce 7.1., má prodávající právo vyžadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

7.3. Smluvní pokuta je fakturována se 14-denní splatností a je na ni pohlíženo jako na každou jinou z pohledávek vyplývající
ze znění těchto obchodních podmínek.

7.4. Provedenou platbu lze přednostně považovat za úhradu pokut a penále z předešlých obchodních případů.

7.5. Je-li zboží dodáváno v několika zásilkách (viz odst.3.6.), je prodávající oprávněn k fakturaci po částech.

7.6. Prodávající si vyhrazuje právo stanovení zálohy nebo platby předem.
 

8. Ručení

8.1. Prodávající ručí za obvyklé předvídatelné škody, které způsobí on nebo jím pověřená třetí strana. Jakékoliv jiné nároky kupujícího (např. ušlý zisk či návazné škody) jsou vyloučeny.

8.2. Všechny výrobky musí být použity tak, aby jejich uvedením do provozu nedopatřením nebo selháním zaviněným jakýmkoliv způsobem se nemohly stát nebezpečnými osobám nebo majetku.

8.3. Podmínkou uplatnění náhrady škody je prokazatelné použití výrobků v souladu se závaznými doporučeními výrobce a její minimalizace všemi dostupnými prostředky.

8.4. Veškeré dodávky jsou realizovány v souladu s platnými právním předpisy v České republice. Daňový doklad nahrazuje "Ujištění o vydání prohlášení o shodě" vydané prodávajícím na stanovené výrobky v souladu se zněním zákona č. 22/1997 Sb.
 

9. Reklamace

9.1. Vady dodaného zboží lze reklamovat v záruční lhůtě uvedené v záručním listu nebo jiném dokladu o koupi. Není-li uvedena, rozumí se záruční lhůtou 24 měsíců od data dodání ve smyslu odstavce 3.4. Záruka na software se vztahuje pouze na čitelnost datového média.

9.2. Náklady na přepravu reklamovaného zboží jdou k tíži kupujícího.

9.3. V případě oprávněné reklamace má prodávající právo zboží vyměnit, opravit nebo nahradit typem ekvivalentním.

9.4. Nesplní-li prodávající svoje povinnosti podle odstavce 9.3. v termínu přiměřeném, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit nebo žádat snížení kupní ceny.

9.5. Kupující pozbývá práva výměny, pokud nebylo zboží odebráno ve standardním provedení (zakázkové úpravy a konfigurace specifikované v objednávce).

9.6. Reklamaci lze uplatnit pouze na jednotlivé části dodávky tak, jak byly uvedeny v prodejním dokladu; reklamace celé dodávky z důvodu vady jedné z komponent je možná pouze po předchozí dohodě.

9.7. Bude-li prodávajícím zjištěno, že reklamovaný předmět je bez závady, mohou být kupujícímu vyúčtovány náklady spojené
s jeho přezkoušením; základní poplatek v tomto případě činí 300,- Kč. Kupující má právo doložit, že skutečné náklady byly nižší než účtované.

9.8. Reklamované zboží musí být předáno v původních, popř. ekvivalentních obalech, s kompletní dokumentací a příslušenstvím. Podle charakteru může být prodávajícím vyžádána písemná specifikace provozu a závady.
 

10. Opravy po záruční lhůtě

10.1. Prodávající zajišťuje pozáruční servis ve smluvních cenách.

10.2. Na přání kupujícího může být před servisním zásahem provedena cenová expertíza; náklady na tuto činnost jdou k tíži kupujícího.
 

11. Zvláštní ustanovení

11.1. V případě stornování potvrzené objednávky kupujícím je prodávající oprávněn kupujícímu vyúčtovat náhradu škody, tzn. naběhlé náklady a ušlý zisk; základní poplatek v tomto případě činí 20% z koncové ceny výrobku.

11.2. Pokud kupující nedodrží platební podmínky podle výše uvedených odstavců, je prodávající oprávněn pozastavit plnění dalších dodávek až do uhrazení předchozích závazků.

11.3. Neuhradí-li kupující své závazky z předešlých obchodních případů do 2 měsíců od dne pozastavení podle odstavce 11.2.
, je prodávající oprávněn od pozastavené dodávky jednostranně odstoupit a kupujícímu vyúčtovat náhradu škody, tzn. naběhlé náklady a ušlý zisk; základní poplatek v tomto případě činí 20% z koncové ceny výrobku.

11.4. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto "Všeobecných obchodních podmínek společnosti BLUM - Průmyslová elektronika s.r.o." bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto podmínek. Veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena novými, která se budou nejvíce blížit smyslu a účelu původních.

11.5. Prodávající je oprávněn uvádět obecné technické informace o obchodním případu včetně základních identifikačních údajů
o kupujícím v referenčních listu a podobných materiálech.
 

12. Účinnost

12.1. Uvedené "Všeobecné obchodní podmínky společnosti BLUM Průmyslová elektronika s.r.o." nabývají účinnosti 1.1.2003
a v plném rozsahu nahrazují podmínky předešlé.

 

 

13. Ochrana osobních údajů

13.1. Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.
 
13.2. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem internetového obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele internetového obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.
  
13.3. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
 
13.4. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Registrovat“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.